Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH
designjustforyou.pl
Obowiązuje od: 08.10.2020

§1 
Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze serwisu prowadzonego pod nazwą designjustforyou.pl jest Karolina Pokrzywnicka zamieszkała pod adresem Ciemne ul. Piłsudskiego 59B, 05-250 Radzymin. Adres mailowy: kontakt@designjustforyou.pl.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2
Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem designjustforyou.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, zamówić informacje handlowe i marketingowe.
  Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to Karolinę Pokrzywnicką zamieszkałą pod adresem Ciemne ul. Piłsudskiego 59B. 05-250 Radzymin.
  Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
  Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 
Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy,
 • marketingu własnych produktów i usług administratora,
 • wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 • wysłania opinii o usługach i produktach administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, jak (np. Opineo, Ceneo, etc.) za zgodą osoby, ktore dane dotyczą,
 • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 • Podanie danych jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy, wysyłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter oraz dochodzenia roszczeń. 
 1. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
 2. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym kontaktu.

§4 
Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez: 
 • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
 • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,

§5 
Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
 • złożenia zapytania przez formularz kontaktowy: adres e-mail, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
 • dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,

§6
Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.: 
 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7 
Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:  
 • hostingu strony www, 
 • serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera etc.
 • prowadzenia obsługi biurowej.
 • Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 

§8 
Prawa osób, których dane dotycz

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, 
 • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

POLITYKA COOKIES SERWISU 
designjustforyou.pl
Obowiązuje od 08.10.2020

§1 
Stosowane definicje

 1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularz kontaktowy,
 3. Serwis – serwis dostępny pod adresem designjustforyou.pl, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 4. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Karolina Pokrzywnicka zamieszkała pod adresem Ciemne ul. Piłsudskiego 59B, 05-250 Radzymin.
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały. 
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

§3
Cele cookies.

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 • dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
 • dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 1. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
 2. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie:
 3. Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach,
 4. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

§4
Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

1. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania stron.
3. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu.
4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu.
5. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. 
6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).

§5
Postanowienia końcowe.

 1. Serwis zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i Sklepu.